AMU Vest
Udbudspolitik

Udbudsgodkendelser og -politik

AMU-Vest er en af landets største udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Uddannelsernes overordnede mål er at imødekomme efterspørgslen efter behovsbestemte kompetencer hos virksomheder og enkeltpersoner, med henblik på at sikre et fleksibelt arbejdsmarked. Branchernes, virksomhedernes og medarbejdernes udfordringer, problemer og potentialer har derfor centrets strategiske fokus. 

Ud over AMU udbydes syv erhvervsuddannelser (EUD).

AMU-Vest arbejder vedvarende på at indrette organisationen, så den er smidig og fleksibel i forhold til altid at kunne matche de regionale behov og ændrede efterspørgselsmønstre samt understøtte den regionale erhvervsudviklingsstrategi bedst muligt. Vores udbudspolitik og strategi er udarbejdet med dette formål. Sammen med bestyrelse og lokale uddannelsesudvalg drøftes redskaberne løbende, så de er opdaterede i forhold til de aktuelle erhvervs-, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske tiltag og behov.

 Brancheområder for arbejdsmarkedsuddannelser

 • Transport og logistik
 • Kran
 • Stillads og rigning
 • Bygge og anlæg
 • Overfladebehandling af svære stålkonstruktioner
 • Arbejdets organisering og IT
 • Serviceområdet
 • Sikkerhed og en lang række aktiviteter målrettet energisektoren

Endvidere tilbyder vi den 2-årige kontraktuddannelse som stilladsmontør.

 Brancheområder for erhvervsuddannelser

 • Vejgodstransport
 • Struktør
 • Serviceassistent
 • Overfladebehandler
 • Havne- og terminalmedarbejder
 • Industrioperatør
 • Produktør

Øvrige aktiviteter

Ud over AMU og EUD har AMU-Vest en stor andel af indtægtsdækket virksomhed. Udbud af særligt tilrettelagte forløb for flygtninge-/ indvandregruppen samt opkvalificering af ledige er ligeledes et indsatsområde.

 I tilknytning til de enkelte brancheområder og på tværs heraf gennemfører AMU-Vest løbende en række udviklingsprojekter bl.a. i samarbejde med VEU-center Vest, efteruddannelsesudvalg, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Universiteterne, Vækstforum m.fl.

 Konsulentfunktionen

På AMU-Vest er der etableret en konsulentfunktion med virksomheds-, proces- og udviklingskonsulenter, der står for den opsøgende indsats over for regionen private og offentlige virksomheder. Konsulentfunktionen rummer endvidere en toning i retning af beskæftigelsesområdet med en videns person med relation til dette.

Konsulentfunktionen planlægger medarbejderudvikling sammen med virksomhederne og er sparringspartner i forhold til organisationsudvikling samt kompetenceudvikling, der skal understøtte virksomhedernes strategiske satsninger. Et væsentligt element i samarbejdet er at medvirke til at kvalificere virksomhedernes efterspørgsel efter relevante kompetencer både på den korte og lange bane.
Medarbejderudvikling bringes således i spil som et kardinalpunkt i bestræbelserne på at fremtidssikre virksomhederne. AMU-Vest konsulentfunktion indgår i den tværinstitutionelle konsulentfunktion under VEU-center Vest, der står for den opsøgende vejledning og rådgivning af virksomheder og medarbejdere i kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Billund og Vejen.

Sekretariatslederen for VEU-center Vest er tovholder for den tværinstitutionelle konsulentgruppe under VEU-centret. Sekretariatslederen sørger for, at der genereres analyser i forhold til den konsulentgruppens opsøgende vejledning og rådgivning, så der hersker overblik over virksomhedernes aktuelle og fremtidige uddannelsesbehov i VEU-centrets geografiske dækningsområde. VEU-centret forstærker dermed sin mulighed for samlet set at etablere et uddannelsesudbud, der er optimalt i forhold til de kortlagte behov. Se endvidere udbudsstrategi for VEU-center Vest på VEU-centrets hjemmeside.

Den almene voksen- og efteruddannelse

I VEU-center regi samarbejder AMU-Vest med VUC-Vest samt de øvrige tilknyttede erhvervsskoler om at forstærke den almene uddannelsesindsats i tilknytning til den erhvervsrettede uddannelse. I VEU-centret er der således igangsat forskellige udviklingsprojekter, der skal styrke området.

De pædagogiske kompetencer

På AMU-Vest er samtlige undervisere udstyret med voksenpædagogiske kompetencer, og der eksisterer et decideret voksenmiljø på centret som helhed. Tilrettelæggelsen af undervisningen sker med udgangspunkt i deltagernes jobområde/-funktion, hvor det tilstræbes at koble uddannelsen ved centret med den læring, der sker på arbejdspladsen, så det bliver muligt for den enkelte at omsætte de nye færdigheder til brugbare kompetencer på jobbet. For at sikre størst mulig kvalitet og effekt af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag har centret i det hele taget fokus på, at indholdet heri kan overføres til deltagernes daglige praksis.

I forhold til forløb og uddannelse for den unge målgruppe har centret samarbejde med andre interessenter, så som andre erhvervsskoler, produktionsskoler, jobcenter m.fl. med henblik på at imødekomme den enkelte elev bedst muligt, herunder at mindske frafaldet blandt de frafaldstruede.

Evaluering – tilfredshed med kurser

Hvert AMU-uddannelsesmål og enkeltfag evalueres i det fælles evalueringsredskab Vis Kvalitet. 

På en skala fra 0-5 med 5 som højeste score har centret et mål om en gennemsnitlig score på ca. 4,2. Omsat til skalaen 0-10, som er under indfasning, er måltallet 8,0.
Der arbejdes systematisk med Vis Kvalitet som led i skolens generelle kvalitetsarbejde.

Forstærket dialog med beskæftigelsesregion, jobcentre og vækstforum

Med afsæt i de skiftende konjunkturer forsøger AMU-Vest vedvarende at styrke dialogen med STAR, de lokale jobcentre og Vækstforum i forhold til vejledning og kompetenceafklaring af ledige med henblik på en faglig og personlig opkvalificering til jobområder, hvor der aktuelt eller på sigt bliver behov for uddannet arbejdskraft. For AMU-Vest er det en hovedopgave at medvirke til at forebygge et scenario, hvor samfundet vil opleve en alvorlig mangel på faglært arbejdskraft, mens der er en stor, ledig gruppe af ufaglærte.

Dialogen med de regionale og lokale parter søges intensiveret via VEU-center Vest. Her samarbejder parterne og de tilkoblede uddannelsesinstitutioner i udviklingsgrupper om afdækning af det vestjyske arbejdsmarkeds fremtidige behov for kompetencer med henblik på at sikre arbejdsmarkedsbalancen. VEU-centrene i Sydjylland er tilforordnet RAR Sydjylland ved repræsentanten for VEU-center Vest.

Klik her for at se vores udbudsgodkendelser.

Klik her for at se både hvilke fælleskompetencebeskrivelser (FKB'er) og AMU-mål vi er godkendt til. 

 

 

Kontakt os

Telefon: 79 14 03 22


AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
Email: inst@amu-vest.dk 
CVR: 20874651
6705 Esbjerg Ø